วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                    " โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ  จัดการศึกษามีคุณภาพ  มีความเป็นไทย  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ครูเป็นครูมืออาชีพ  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนมีส่วนร่วม  เน้นทักษะภาษาไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน "

ปรัชญาโรงเรียน

                    " เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  ล้ำหน้าเทคโนโลยี "  

สีประจำโรงเรียน

                     " น้ำเงิน - ขาว "
                  
Comments