ประวัติโรงเรียน


                                   โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ

โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา อนุบาล ๑- ป.๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒๙ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑   พฤษภาคม ๒๕๒๑ มีผู้ทำหนังสือแสดงความจำนงผ่าน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความจำนงที่จะบริจาคที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนศธ.๐๘๐๗/๓๓๒๒๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑


Comments